Language:

AjankohtaistaLuonnonvarojen kehittämisohjelma Inarin kunnassa 2017 - 2021

toukokuuta 04, 2016
TARJOUSPYYNTÖ Hilma-hankintapalveluissa 6.5.2016 - 24.5.2016 klo 15.00

LAATUA LUONNOSTA – ARKTISET LUONNONVARAT” 
- Luonnonvarojen kehittämisohjelma Inarin kunnassa 2017 - 2021

LINKKI TARJOUSPYYNTÖÖN: Tarjouspyyntö_Inarin kunta_Luonnonvarojen kehittämissuunnitelma.pdf

Inarin kunnan taseyksikkö Elinkeinot & kehitys Nordica pyytää hintatarjouksia kehittämisohjelman toteuttamisesta aiheesta ”Laatua luonnosta, Arktiset luonnonvarat - Luonnonvarojen kehittämisohjelma Inarin kunnassa 2017 - 2021”.

Taustaa     
Kehittämisohjelman avulla Elinkeinot & kehitys Nordica toteuttaa Inarin kunnan elinkeino- ja kansainvälistymisstrategian mukaista luonnonvarojen hyödyntämisen ja kehittämisen painopistealuetta ja sen määrittelemiä päämääriä. Inarin kunnanhallitus on päättänyt, että Inarin kunnassa lisätään paikallisten ruokien käyttöä, ja tällä suunnitelmalla valmistellaan myös em. päätöksen toteutumista.

Sopimus tehdään tarjouksen voittaneen kanssa vain, mikäli Elinkeinot & kehitys Nordica saa hankerahoituksen suunnitelman teettämiselle.

Hankinnan kohde
Laatua luonnosta, arktiset luonnonvarat - Luonnonvarojen kehittämisohjelma Inarissa 2017 – 2021” –kehittämisohjelman tekeminen ja raportin painattaminen.

Tarjouspyyntö
Julkaistu Hilma-hankintapalveluissa sekä Inarin kunnan ja Elinkeinot & kehitys Nordican kotisivuilla perjantaina 6.5.2016.

Hankintamenettely
Avoin hankinta, kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Suunnitelman valmistuminen
Hankerahoituksen varmistumisen ja etenkin hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen on aikaa suunnitelman tekemiseen kuusi kuukautta. Tavoitteena on saada raportti valmiiksi 31.1.2017 riippuen hankerahoituksen saannista.

Suunnitelman sisältöalueet

1. Elintarvikkeet (kala, liha, marjat, vihannekset, juurekset)

2. Julkisen ruokapalvelun tarpeet (lähiruoan saatavuuden näkökulmasta)

- liittyy oleellisesti kohtaan 1 (elintarvikkeet)

3. Kosmetiikkateollisuuden tarpeet (marjat ja kasvit)

4. Muotoilun ja käsityöalan tarpeet (luonnonmateriaalit)

5. Kaivannaisteollisuus; esim. kulta, mineraalit (pl. kaivostoiminta)

6. Matkailuelinkeinon tarpeet (ruokailupalvelut, ohjelmapalvelut, tapahtumat yms.)


Suunnitelmaan tulee sisältyä:
- Analysointivaihe; haastattelut ja kirjalliset aineistot

-Kartoitus; matkailutuottajat, julkinen keittiö, kalastajat/kalanjalostajat, poroelinkeino, käsityöläiset, kullan- ja muiden mineraalien kaivajat, kosmetiikkateollisuuden ja hyvinvointialan yritykset, Inarin kunta jne. Yhteensä 30-40 kontaktointia.

- Yhteenvedon ja alustavien johtopäätösten teko

-Jatkojalostukseen liittyvän toimintamallin rakentaminen  tavoitteena yrittäjyys ja toimintaketjun rakentaminen/varmistaminen

- Inarin kunnan elintarvike- ja luonnontuotealan kehittämisohjelma 2017 - 2021 sisältäen vision ja strategian.

Hinta tulee sisältää ohjelmaraportin suunnittelun, toteuttamisen, graafisen taiton ja 300 kappaleen painoksen (kannet n. 200 g ja sivut n. 120 g, oletus 40 sivua, 4/4-värinen, lisäpainoskustannus mainittava).  Raportin sivumäärä ja sisältö tarkentuu työn aikana.

Valokuvat
Tilaaja toimittaa aiheeseen sopivia valokuvia keskimäärin 40 kpl.   

Työryhmä
Ehdokkaan tulee nimetä tilaajalle tuotettavien palveluihin työryhmästä ainakin projektipäällikkö. Elinkeinot & kehitys Nordica asettaa hankkeelle ohjaus- tai työryhmän, joka työskentelee yhdessä konsulttiyrityksen kanssa.

Tarjouksen laatimiskieli
Suomen kieli

Valintakriteerit
Tarjouksen valintaperusteena on hinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan seuraavasti:

                                                      
1. LAATU JA REFERENSSIT 50 % (1-50 pistettä)

Laadun arvioinnin valintaperusteet ja painoarvot ovat seuraavat:

1.1 Toimiston kokemus ja asiakkuudet, 1- 20 pistettä

Mittarina on tehtyjen luonnontuotteiden kehittämissuunnitelmien määrä ja asiakkuuksien yhteensopivuus Inarin kunnan tarpeiden kanssa.

1.2. Työnäytteet, 1-10 pistettä

Pyydämme toimittajalta yhtä suunnitelmaa työnäytteeksi, jonka toimittaja arvioi sopivan Inarin kunnan kohderyhmään ja tarpeisiin.

1.3. Toimintaympäristön tunteminen (1-20 pistettä)

Edellytämme Inarin kunnan tai Lapin elinkeinoelämän ja luonnonvarojen tuntemisen tiimin jäsenten tai muiden referenssien pohjalta.

Voimme antaa tasapisteitä, pisteet 1 pisteen välein.

2. HINTA 50 % (1-50 pistettä)

Pyydettyjen töiden tarjousten kokonaishinta 1-50 pistettä: Halvin tarjoaja saa 50 pistettä, muiden tarjoajien pisteitä vähennetään puolella siitä prosenttimäärästä, jolla tarjous on halvinta tarjousta korkeampi.

Osatoimitus
Ei hyväksytä osatoimitusta.

Toimitustapa
Raportti lähetetään tilaajalle sähköisenä (muistitikku ja sähköposti) sekä 200 kappaleen painettuna versiona. Toimitusosoite: Elinkeinot & kehitys Nordica, Sairaalantie 3 b, 99800 Ivalo, nordica@inari.fi.

Sopimus
Tilaaja ja tarjouskilpailun voittanut toimittaja tekevät hankintasopimuksen, mikäli tilaaja saa hankerahoituksen.

Alihankinnat
Alihankintojen osalta pyydämme selvitystä alihankkijoista. Selvityksestä on käytävä ilmi jokaisen suoraan palvelujen tuottamiseen osallistuvien alihankkijaorganisaatioin virallinen nimi ja y-tunnus sekä tehtävä, jota alihankkija hoitaa.

Työskentelykieli  
Suomen kieli

Työskentelypaikka
Pääsääntöisesti työ voidaan tehdä sähköisiä järjestelmiä käyttämällä. Hintatarjouksessa tulee huomioida neljän (4) työpalaverin ja kahden (2) yrittäjäpalaverin toteuttaminen Inarin kunnassa. Muut mahdolliset tapaamiset sovitaan erikseen.

Valinta
Tarjousten vertailun ja kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin suorittaa hankinnan valintaryhmä. Hankintapäätöksen tekee Elinkeinot & kehitys Nordican johtokunta.

Osallistumisehdot
Ehdokas on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Erikseen pyydettäessä tulee toimittaa selvitys kaupparekisteriotteesta ja kuulumisesta muihin kuin edellä lueteltuihin rekistereihin sekä Tilaajavastuulain mukaiset todistukset on toimitettava tarjouksen mukana. Todistukset eivät saa olla yli 2 kk vanhempia. Tarjouksissa ja kaikissa kaupan asiakirjoissa on oltava lain edellyttämät oikeudellisesti velvoittavat tiedot: yhtiön tai vastaavan virallinen nimi, kotipaikka, osoite ja Y-tunnus.

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.

Lisäksi on ilmoitettava sähköpostiosoite mihin päätöstiedot voidaan lähettää.

Sopimus
 Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Elinkeinot & kehitys Nordican johtokunta päättää valinnasta tarjouskilpailun päättymisen jälkeen seuraavassa kokouksessa.

Inarin kunnalle siirtyy täydet käyttöoikeudet tilattuihin tuotoksiin.

Asiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan julkisia, kun hankintasopimus on tehty. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot selvästi erillisellä liitteellä merkillä “LIIKESALAISUUS”. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Hinta ei ole julkisuuslain mukaan liikesalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hankkimatta palvelua tai olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista mikäli Inarin kunta ei saa rahoitusta hankkeelleen tai tarjoushinta nousee liian korkeaksi. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta, käytetystä työajasta tai siihen liittyvistä muista kustannuksista.

Sopimuksen purkuperusteet

Osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja. Jos toimittaja joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttymisen vaarantuvan. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle. Myös toimittajan epäeettinen tai sopimusten vastainen toiminta oikeuttaa tilaajaa purkamaan sopimus.

Lisätiedot
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee esittää ainoastaan sähköpostilla osoitteeseen nordica@inari.fi torstaihin 12.5.2016 mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Arktiset luonnonvarat/Lisätietopyyntö”. Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan www.nordicainari.fi –sivuilla maanantaina 16.5.2016 klo 13.00 mennessä.

Tarjouksen voimassaolo, jättöpäivä ja toimitusosoite
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään neljä kuukautta tarjouksen jättöpäivästä. Tarjous ja työnäytös tulee toimittaa viimeistään tiistaina 24.5.2016 klo 15.00 osoitteeseen

  Elinkeinot & kehitys Nordica, Sairaalantie 3 b, 99800 Ivalo
      - > Kuoreen tunnus ”Luonnonvarat -tarjouskilpailu”.

tai sähköpostilla osoitteeseen nordica@inari.fi.

Elinkeinot & kehitys Nordica varmistaa kaikki sähköpostilla lähetetyt tarjoukset kuittaamalla viestin.                                                                        

Lisätietoja antaa kehittämiskoordinaattori Marja Männistö, gsm 0400 231765 tai marja.mannisto@inari.fi.

ELINKEINOT & KEHITYS NORDICA

Samuli Mikkola
elinkeinojohtaja